South Shore B1

Score

Bantam
2018
Dollard Civic Center

Bantam
2018
A`nowara`ko:wa Arena

Bantam
2018
Benson Centre

Bantam
2018
Dollard Civic Center

Bantam
2018
Boisbriand Arena

Bantam
2018
Rosanne Laflamme

Bantam
2018
Rosanne Laflamme

Bantam
2018
Rosanne Laflamme

Bantam
2018
Rosanne Laflamme

Bantam
2018
Kahnawake Sports Complex

Bantam
2018
Earl Armstrong Arena

Bantam
2018
Richmond Arena

Bantam
2018
Cynthia Coull

Dollard Civic Center

A`nowara`ko:wa Arena

Benson Centre

TBD

Rosanne Laflamme

Earl Armstrong Arena

Richmond Arena

Cynthia Coull